Zbrodnia ustawowa w sprawie KRS = destrukcja ustroju RP

W systemie politycznym państwa polskiego Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu polskim sądom autorytetu w kraju i na świecie. Nie mniej ważną rolę pełni ona w doborze i rozwoju kadr wymiaru sprawiedliwości. Art. 187 Konstytucji RP wymaga, aby z 25 członków KRS 4 było desygnowanych przez parlament, a kolejnych 15 wybranych spośród sędziów. 4 sędziowie desygnowani przez parlament są powoływani głosami rządzącej większości.

Modyfikacja zasad w 2017r. dotyczyła wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r., który stwierdził, że indywidualna kadencja członków KRS jest niezgodna z Konstytucją RP (Logika tego wywodu pozostawia wiele do życzenia. TK motywuje uzasadnienie wyroku również 4-letnią kadencją Sejmu i Senatu co jednak nie za bardzo ma związek z tematem). Nowa ustawa o KRS stwierdza, że powyższych 15 członków KRS musi wybrać parlament większością 3/5 lub, jeśli nie jest to możliwe – bezwzględną większością głosów. W ten sposób większość rządząca może wyznaczyć 19 na 25 członków KRS. 

Polska i obywatele polscy potrzebują praworządnego, bezstronnego i sprawnego sądownictwa. Doceniając dobrą wolę i wysiłki podejmowane przez poszczególne siły polityczne w różnych okresach transformacji ustrojowej, musimy teraz z niepokojem przyznać, że wieloletnie próby reformy sądownictwa nie przyniosły wystarczającej poprawy. Nie brano w wystarczającym stopniu pod uwagę politycznie neutralnych środków poprawy jak rozwój techniczny i operacyjny struktur i sądownictwa, w wyniku czego ugrzęźnięto w pogłębiającym się upolitycznieniu całego szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. 

Sposób powoływania członków KRS jest niezwykle ważnym mechanizmem sprawnie funkcjonującej praworządności. W związku z zakończeniem poprzedniej kadencji KRS w kwietniu br. (2022) konieczne było pilne usprawnienie systemu doboru i nominacji członków Rady. Wymaga to zmiany art. 11d ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jego obecne brzmienie umożliwia (co jest skrupulatnie stosowane w praktyce) obsadzanie Rady na czteroletnią kadencję grupą 15 kandydatów zgłoszonych z jednej listy przez sejmową komisję ustawodawczą, a następnie po zatwierdzeniu, w praktyce zwykłą większością głosów w Sejmie. Ten sposób powoływania członków Rady oznacza bezpośredni wpływ rządzącej większości parlamentarnej na większość składu Rady. Pozbawia to Radę statusu bezstronności politycznej, a tym samym autorytetu organu państwowego niezależnego od aktualnie rządzącej partii politycznej. Z kolei brak systemowej gwarancji bezstronności Krajowej Rady Sądownictwa degraduje polskie sądownictwo i niszczy system państwa polskiego.  Oto grafik kadencji  15 członków KRS (wg opracowania Business Insider https://businessinsider.com.pl/prawo/krajowa-rada-sadownictwa-kiedy-nastapi-zmiana-ukladu-sil/68z0jts) wybranych zgodnie z obecną ustawą o KRS:

Członek KRSPoczątek    kadencji    Koniec kadencji
1. Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodniczący KRS, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, to już druga kadencja w KRS13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
2. Rafał Puchalski, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, to już druga kadencja13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
3. Irena Bochniak, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
4. Katarzyna Chmura, sędzia Sądu Rejonowego w Malborku, to już druga kadencja13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
5. Dr Anna Dalkowska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
6. Dr Dariusz Drajewicz, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, to już druga jego kadencja13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
7. Grzegorz Furmankiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie, to już druga jego kadencja13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
8. Marek Jaskulski, sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, to już druga jego kadencja13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
9. Joanna Kołodziej-Michałowicz, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, to już druga jego kadencja13 maja 2022 r13 maja 2026 r.
10. Ewa Łąpińska, sędzia Sądu Okręgowego w Sosnowcu, to już jej druga kadencja13 maja 2022 r13 maja 2026 r.
11. Zbigniew Łupina, sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, to już druga jego kadencja13 maja 2022 r13 maja 2026 r.
12. Krystyna Morawa-Fryźlewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu13 maja 2022 r13 maja 2026 r.
13. Dr Maciej Nawacki, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, to już druga jego kadencja13 maja 2022 r13 maja 2026 r.
14. Paweł Styrna, sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce, to już druga jego kadencja13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.
15. Stanisław Zdun, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie13 maja 2022 r.13 maja 2026 r.

Wspomnianą wadę systemową można łatwo usunąć np. poprzez wprowadzenie głosowania nie na jedną listę, jak ma to miejsce obecnie, ale kolejno na kandydatów indywidualnych. Każdy poseł powinien mieć prawo do oddania nie więcej niż trzech głosów (tj. móc głosować na nie więcej niż trzech kandydatów). Głosowanie powinno trwać do wybrania wszystkich 15 członków Rady. W ten sam sposób można również wyznaczyć pozostałych 4 członków KRS. Takie głosowanie, jak pokazują doświadczenia innych krajów, mieści się w przedziale czasowym około godziny. Przygotowanie przedmiotowej nowelizacji również nie wymaga dużego nakładu pracy ze strony sprawnie działającej kancelarii prawnej Sejmu.

Wspomniana powyżej nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zniesie zależność lojalnościową członków Rady od rządzącej większości w Sejmie i nada status politycznej niezależności bez powrotu do korporacyjnych stronniczości poprzedniej zasady nominacji KRS. Wzmocni to autorytet Rady i całego polskiego sądownictwa. Należy też przypomnieć, że powrót do starego systemu wyboru KRS przez środowisko sędziowskie oznaczałby po prostu powrót do tragicznej korupcji korporacyjnej (na którą było i jest b. wiele przykładów).

Poniżej opinia Komisji Weneckiej  2018r.